Phúc đáp hồ sơ dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Lượt xem: 149

Phúc đáp hồ sơ dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

 

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 5681/STNMT-CCBVMT ngày 28/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Qua nghiên cứu, căn cứ các quy định pháp luật có liên quan, Sở Tư pháp đã có Công văn số 41/STP-NV1 ngày 09/01/2024 phúc đáp đề nghị thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, Sở Tư pháp có ý kiến như sau:

a) Về phạm vi điều chỉnh

Theo tên gọi của dự thảo và Điều 1 của dự thảo Quy định thì phạm vi điều chỉnh của dự thảo là “phân công, phân cấp” trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, Sở Tư pháp nhận thấy nội dung cụ thể tại các điều khoản của dự thảo chủ yếu lặp lại các quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương; không có nội dung về “phân cấp” theo quy định tại Điều 13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019).

b) Về nội dung

- Các nội dung về trách nhiệm của UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tại Chương II dự thảo là các quy định gắn với trách nhiệm của UBND từng cấp đã được quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Chương này không có quy định về phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan nhà nước cấp dưới.

- Đối với nội dung Chương III của dự thảo: Sở Tư pháp nhận thấy đây là các nội dung “phân công” trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan trong tham mưu UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong công tác bảo vệ môi trường thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định. Chương này không có nội dung “phân cấp” theo quy định tại Điều 13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) và cũng không mang tính quy phạm vì quy định về trách nhiệm của mỗi cơ quan chỉ được áp dụng riêng cho cơ quan đó.

- Nội dung Chương IV (Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và cộng đồng dân cư), Chương V (Nguồn lực bảo vệ môi trường) và Chương VI dự thảo (Khen thưởng và xử lý vi phạm) đã được quy định cụ thể tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, Sở Tư pháp nhận thấy nội dung cụ thể của dự thảo Quy định chưa phù hợp, thống nhất với tên gọi và phạm vi điều chỉnh của dự thảo; bên cạnh đó, việc dự thảo chủ yếu quy định lại các nội dung đã được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật hiện hành là chưa phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

c) Về hình thức

Với nội dung của dự thảo như đã nêu trên, theo ý kiến của Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường cần nghiên cứu, nếu cần thiết phải có văn bản nhằm phục vụ việc triển khai các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh (như tại Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường đã nêu) thì tham mưu UBND tỉnh xây dựng, ban hành Quyết định hành chính cá biệt để phân công, hướng dẫn cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, Sở Tư pháp nhận thấy còn có ý kiến chưa thống nhất giữa cơ quan chủ trì soạn thảo với các cơ quan khác về nội dung dự thảo (như Sở Công Thương). Vì vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, có hình thức thích hợp lấy ý kiến các cơ quan liên quan được giao trách nhiệm tại dự thảo để đảm bảo sự thống nhất, phù hợp về nội dung trách nhiệm được phân công./.

Tuấn Anh

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang