Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Lượt xem: 1341

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

 

Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ đề nghị thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do Sở Công Thương tham mưu soạn thảo; căn cứ các quy định pháp luật có liên quan, Sở Tư pháp đã có ý kiến thẩm định đối với dự thảo Quyết định trên như sau:

* Về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của dự thảo Quyết định

Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của dự thảo cơ bản phù hợp với nội dung, phạm vi UBND tỉnh được giao quy định chi tiết theo điểm b khoản 6 Điều 52 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Tuy nhiên, để bảo đảm chặt chẽ, phù hợp giữa phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng với các nội dung quy định cụ thể của dự thảo Quy định, Sở Tư pháp có ý kiến như sau:

- Về phạm vi điều chỉnh tại Điều 1 dự thảo Quy định:

+ Đề nghị nêu cụ thể các nội dung khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ trong việc xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy định là các nội dung nào, bảo đảm thống nhất với các nội dung quy định cụ thể tại các điều của dự thảo.

+ Sở Tư pháp nhận thấy nội dung khoản 2 là điều kiện (theo loại, chức năng hoạt động) đối với công trình hạ tầng bảo vệ môi trường tại cụm công nghiệp được khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa. Vì vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, chuyển nội dung khoản 2 Điều 1 vào Điều 3 của dự thảo Quy định và trình bày lại cho phù hợp.

- Về đối tượng áp dụng tại khoản 1 Điều 2 dự thảo:

+ Đề nghị cần xác định rõ hai đối tượng là “Chủ đầu tư dự án cụm công nghiệp” và “Chủ đầu tư hạ tầng bảo vệ môi trường tại cụm công nghiệp” để quy định đầy đủ các đối tượng áp dụng

+ Đề nghị bổ sung làm rõ trong dự thảo Tờ trình: Thực trạng hiện nay, trên địa bàn tỉnh, có bao nhiêu cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động nhưng chưa đầu tư, đang đầu tư hoặc đã đầu tư nhưng chưa hoàn thiện công trình hạ tầng bảo vệ môi trường; những khó khăn, vướng mắc của các chủ đầu tư dự án cụm công nghiệp trong việc đầu tư các công trình hạ tầng bảo vệ môi trường; theo đó, cần thiết có quy định khuyến khích, xã hội hóa đầu tư công trình hạ tầng bảo vệ môi trường đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở đó, xem lại việc quy định giới hạn đối tượng áp dụng: “(trừ các cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động trước ngày Quy định này có hiệu lực)” để bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế, tạo sự công bằng giữa các nhà đầu tư và phát huy hiệu quả của chính sách khuyến khích, xã hội hóa của UBND tỉnh theo Quy định này.

* Tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo Quyết định với hệ thống pháp luật

Thẩm quyền ban hành Quyết định phù hợp với nhiệm vụ UBND tỉnh được giao quy định chi tiết tại điểm b khoản 6 Điều 52 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; phù hợp thẩm quyền được quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Ban
hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Nội dung dự thảo bảo đảm tính hợp hiến; cơ bản phù hợp với các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TTBTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, chỉnh lý, bổ sung một số vấn đề sau đây trong dự thảo Quy định:

Các nội dung ưu đãi, hỗ trợ về đầu tư hạ tầng bảo vệ môi trường cụm công nghiệp quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7 dự thảo: ưu đãi, hỗ trợ về đất đai; vốn đầu tư; thuế, phí và lệ phí đã được quy định cụ thể tại các Điều 132, 133, 134 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. Việc quy định lặp lại các nội dung đã được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương là không phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Vì vậy, nếu cần quy định như nội dung quy định của Chính phủ thì đề nghị cơ quan soạn thảo chỉ viện dẫn thực hiện theo các điều khoản cụ thể của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.

Tuy nhiên, Sở Tư pháp nhận thấy ngoài các nội dung ưu đãi, hỗ trợ được quy định lại theo các quy định của Chính phủ như đã nêu trên (Chương II) và các nội dung về trách nhiệm thực hiện (Chương III) thì dự thảo Quyết định chưa có các quy định cụ thể khác liên quan đến các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư hạ tầng bảo vệ môi trường cụm công nghiệp theo thẩm quyền của UBND tỉnh.

Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, rà soát để tham mưu xây dựng các quy định mang tính cụ thể, chi tiết hơn trong việc khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, bảo đảm phù hợp với các nội dung ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của Trung ương và thẩm quyền quy định chi tiết của UBND tỉnh. Chẳng hạn: Đối với ưu đãi, hỗ trợ về vốn đầu tư thì có thể thể nghiên cứu, quy định rõ tổng mức vay vốn, mức lãi suất ưu đãi tối đa đối với chủ đầu tư dự án theo từng loại dự án, công trình… để bảo đảm thống nhất và thuận lợi trong tổ chức thực hiện.

* Về trình, thủ tục xây dựng văn bản, ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản: Dự thảo Quyết định được xây dựng tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020); Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ. Ngoài ra, Sở Tư pháp đã có ý kiến góp ý một số sai sót về ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản.

Để dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh bảo đảm đủ điều kiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp đề nghị Sở Công Thương nghiên cứu, chỉnh lý, hoàn thiện thêm dự thảo trên cơ sở các ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Phương Đặng

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang