Lượt xem: 331

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2023

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2023

 

Ngày 03/01/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2023, với mục đích tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt sâu rộng nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020; Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; đồng thời, tiếp tục quán triệt nội dung Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính chuyên ngành đến các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức; qua đó, xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành trong việc tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, rà soát và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính kịp thời, thống nhất, đúng quy định và hiệu quả; kiện toàn tổ chức, bố trí nguồn nhân lực bảo đảm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

Nội dung chủ yếu của Kế hoạch: (1) Ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện quản lý nhà nước trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, gồm: Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2023; Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, Bộ Tư pháp và các văn bản chỉ đạo, điều hành trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên phạm vi toàn tỉnh. (2) Về công tác phổ biến pháp luật, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về pháp luật xử lý vi phạm hành chính, gồm: Tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính, tổ chức Pháp chế các Sở, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã; Tham dự các Hội nghị tập huấn công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính do Bộ, ngành tổ chức. (3) Về kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, gồm: Tổ chức kiểm tra và tự kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo ngành, địa phương; kiểm tra theo yêu cầu quản lý nhà nước của Chủ tịch UBND tỉnh về xử lý vi phạm hành chính. (4) phối hợp thanh tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính: Việc phối hợp thanh tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính giữa Sở Tư pháp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, UBND cấp huyện được thực hiện trong trường hợp có kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức, báo chí về việc áp dụng quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. (5) Hoàn thiện chính sách, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính sẽ tng hợp các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn để sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. (6) Thống kê về xử lý vi phạm hành chính để đánh giá tình hình, dự báo xu hướng vi phạm pháp luật hành chính, đề xuất giải pháp khắc phục, hoàn thiện chính sách, pháp luật, phục vụ quản lý nhà nước trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Triển khai thực hiện việc xây dựng Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi địa phương và tích hợp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp. (7) Tập trung báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, gồm: Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023; Báo cáo chuyên đề về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo yêu cầu của Bộ, ngành, UBND tỉnh…

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh giao Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Trên cơ sở Kế hoạch này, xây dựng Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi quản lý của sở, ngành, địa phương mình./.

Hải Lam Tường

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 50
  • Hôm nay: 862
  • Trong tuần: 52 781
  • Trong tháng: 201 251
  • Tất cả: 3690234
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang