Lượt xem: 665

Đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn pháp luật phải bảo đảm thực chất, tránh hình thức, chiếu lệ

Đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn pháp luật phải bảo đảm thực chất, tránh hình thức, chiếu lệ

 

Có thể khẳng định, hiện nay việc đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là trong bối cảnh Đảng, Nhà nước chủ trương xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền, bảo đảm nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, hướng tới mục tiêu cao nhất là dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg. Các văn bản nêu trên đã tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất, hiệu quả triển khai công tác đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Từ đó, nâng cao trách nhiệm của chính quyền cấp xã trong thực hiện các nhiệm vụ được giao theo luật, bảo đảm tính công khai, minh bạch trong hoạt động, phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan này trong việc tổ chức thi hành pháp luật tại cơ sở; góp phần xây dựng môi trường pháp lý lành mạnh, bảo đảm thực hiện quyền con người, quyền công dân.

Thời gian qua, UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư 09/2022/TT-BTP. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, để kịp thời hướng dẫn cụ thể về chuyên môn, nghiệp vụ cũng như nắm bắt các khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong triển khai nhiệm vụ đánh giá, công nhận cấp xã, cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, nhất là trong bối cảnh năm 2022 là năm đầu tiên triển khai nhiệm vụ này theo các quy định tại các văn bản mới; Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp đã đẩy mạnh hoạt động tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra, khảo sát, tọa đàm, hội thảo liên quan đến đánh giá, công nhận cấp xã, cấp huyện tiếp cận pháp luật của người dân.

Thông qua các hoạt động nêu trên, đặc biệt qua kiểm tra thực tế cho thấy: Về công tác chỉ đạo, điều hành, quy trình tổ chức triển khai nhiệm vụ đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, các địa phương đã xây dựng kế hoạch riêng để triển khai nhiệm vụ, phân công cụ thể các công chức đầu mối thực hiện đánh giá, chấm điểm, theo dõi các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật; quy trình thực hiện đánh giá, công nhận bảo đảm quy định, hồ sơ, tài liệu kiểm chứng cho một số chỉ tiêu, tiêu chí tương đối đầy đủ…

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Tại một số nơi chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc, chưa xác định việc đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là nhiệm vụ thường xuyên, độc lập, vẫn còn thực hiện hình thức để xét nông thôn mới; công chức chuyên môn còn lúng túng trong việc theo dõi, đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật được phân công theo dõi; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của một số đơn vị trong triển khai nhiệm vụ đối với một số chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật còn chưa đầy đủ; số liệu, thông tin giữa báo cáo đánh giá kết quả đạt chuẩn và tài liệu đánh giá, minh chứng cho các chỉ tiêu, tiêu chí được lưu trữ còn chưa thống nhất; một số chỉ tiêu, tiêu chí thiếu tài liệu kiểm chứng; một số địa phương chưa quan tâm bố trí nguồn lực, kinh phí riêng cho công tác này.

Để công tác tiếp cận pháp luật thực sự là đòn bẩy trong tổ chức thi hành pháp luật tại cơ sở, nâng cao trách nhiệm của cấp chính quyền gần dân nhất trong việc bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Trong thời gian tới, Chính quyền các cấp, đặc biệt cấp cơ sở cần tiếp tục nhận thức đúng, đầy đủ về việc thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật nhằm xây dựng môi trường pháp lý lành mạnh, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân theo Hiến pháp và pháp luật. Việc đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật thực chất là đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của chính quyền cấp xã nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân trên địa bàn. Việc đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2022/TT-BTP là nhiệm vụ thường xuyên, độc lập và phải bảo đảm thực chất, tránh hình thức.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật nói chung, đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với nông thôn mới, đô thị văn minh cần nghiêm túc, sát sao hơn nữa. Đặc biệt phát huy vai trò của Sở Tư pháp trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ… Phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan thường trực Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật cấp huyện và từng thành viên Hội đồng trong việc rà soát, thẩm định kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của cấp xã. Tuyệt đối không xem xét, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và đạt nông thôn mới khi chưa đạt được các tiêu chí về tiếp cận pháp luật.

Tiếp tục quan tâm bố trí kinh phí cho công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, tiếp cận pháp luật; đẩy mạnh việc tổ chức kiểm tra chuyên đề, giải quyết khó khăn, vướng mắc, kịp thời đề xuất giải pháp, chú trọng hướng dẫn các mô hình hay, hiệu quả, mô hình điển hình, chú trọng sơ kết, tổng kết, khen thưởng… để công tác đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong thời gian tới bảo đảm thực chất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn./.

Hải Lam Tường

Tin khác
1 2 3 4 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 48
  • Hôm nay: 867
  • Trong tuần: 52 786
  • Trong tháng: 201 256
  • Tất cả: 3690239
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang