Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh, sự hài lòng của người dân doanh nghiệp và cải thiệncác chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI năm 2024
Lượt xem: 51

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh, sự hài lòng của người dân doanh nghiệp và cải thiệncác chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI năm 2024

 

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 497/KH-UBND ngày 07/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao năng lực cạnh tranh, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và cải thiện các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI của tỉnh Bình Thuận trong năm 2024.

Ngày 20/02/2024, Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 84/KH-STP về nâng cao năng lực cạnh tranh, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và cải thiện các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI của Sở Tư pháp trong năm 2024; theo đó, Lãnh đạo Sở Tư pháp yêu các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện các nội dung sau:

1. Phòng Nghiệp vụ 1

- Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) và theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh; nâng cao chất lượng thẩm định các văn bản QPPL do các sở, ngành tham mưu, bảo đảm tính hiệu quả, khả thi trong ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện theo dõi, đôn đốc và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện nội dung chỉ số về xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản QPPL của tỉnh, nhất là chỉ số qua khảo sát lấy ý kiến công chức về xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản QPPL của tỉnh đạt được còn thấp, góp phần cải thiện chỉ số PAR INDEX, PCI của tỉnh.

- Phối hợp các phòng, đơn vị thuộc các sở, ngành nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng văn bản BQPPL trên địa bàn tỉnh; tham mưu tổ chức tập huấn để nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh.

2. Phòng Nghiệp vụ 2: Thường xuyên rà soát, kiểm tra và tham mưu, đề xuất các giải pháp để giảm thiểu tỷ lệ trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ hành chính.

3. Phòng Nghiệp vụ 3: Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường hiệu quả hoạt động của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật các cấp để nâng cao nhận thức của Nhân dân về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, các quy định liên quan đến tiếp nhận và giải quyết TTHC ở cấp huyện, cấp xã.

4. Văn phòng Sở

- Chủ trì theo dõi, kiểm tra việc tổ chức công khai, thực hiện các TTHC tại các phòng, đơn vị trong ngành. Qua kiểm tra, đề xuất xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân khi không tuân thủ đúng quy trình, yêu cầu nộp thêm thành phần hồ sơ ngoài quy định, để xảy ra chậm trễ, tồn đọng hồ sơ.

- Định kỳ hàng tháng (trước ngày 15 của tháng) tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Sở theo đúng quy định.

 (Đính kèm Kế hoạch số 84/KH-STP ngày 20/02/2024 của Sở Tư pháp)./.

Ngọc Thủy

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang