Sở Tư pháp triển khai Bộ tiêu chí đánh giá công tác cải cách hành chính tại Quyết định số 517/QĐ-UBND ngày 22/3/2023 của UBND tỉnh
Lượt xem: 629

Sở Tư pháp triển khai Bộ tiêu chí đánh giá công tác cải cách hành chính tại Quyết định số 517/QĐ-UBND ngày 22/3/2023 của UBND tỉnh

 

Thực hiện Quyết định số 517/QĐ-UBND ngày 22/3/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh về việc ban hành quy định Bộ tiêu chí đánh giá công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, góp phần cải thiện Chỉ số cải cách hành chính của Sở Tư pháp trong năm 2023 và các năm tiếp theo; ngày 29/3/2023, Giám đốc Sở đã ban hành Công văn số 504/STP-VP chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở

1.1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền nội dung Quyết định số 517/QĐ-UBND, ngày 22/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh (đính kèm theo) đến công chức, viên chức và người lao động tại phòng, đơn vị mình nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức và tăng cường sự tham gia, phối hợp của các phòng, đơn vị, cá nhân trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính.

Đưa kết quả đánh giá công tác cải cách hành chính hàng năm của phòng, đơn vị vào nội dung đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng và xác định trách nhiệm trong thực thi công vụ của Trưởng, Phó các phòng, đơn vị và của công chức, viên chức.

1.2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và các tiêu chí, tiêu chí thành phần, thang điểm đánh giá tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định 517/QĐ-UBND để triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đảm bảo thời gian yêu cầu. Phân công các bộ phận công chức, viên chức phụ trách thường xuyên rà soát các nhiệm vụ liên quan, đảm bảo tiến độ, thời gian và chất lượng hiệu quả thực hiện. Đồng thời, thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 49/KH-STP ngày 08/02/2023 của Sở Tư pháp về khắc phục tồn tại, hạn chế qua kết quả đánh giá, xếp loại Chỉ số cải cách hành chính năm 2022.

1.3. Thực hiện đánh giá, chấm điểm Cải cách hành chính năm và gửi báo cáo kèm tài liệu kiểm chứng về Văn phòng Sở trước ngày 20/9 hàng năm để tổng hợp báo cáo Sở Nội vụ (Số liệu, tài liệu báo cáo của phòng, đơn vị được xác định từ ngày 16/9 của năm trước liền kề đến ngày 15/9 của năm đánh giá).

Lưu ý: Đối với tài liệu kiểm chứng cần liệt kê (ghi ký hiệu văn bản, ngày ban hành, cơ quan ban hành văn bản) và cung cấp các văn bản, tài liệu kiểm chứng có liên quan về kết quả thực hiện các nội dung tương ứng với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần theo hướng dẫn tại Phụ lục 01 (Tài liệu kiểm chứng bao gồm: Các văn bản, báo cáo, kế hoạch, quyết định, biểu mẫu, phụ lục thể hiện kết quả thực hiện…, các tài liệu này là văn bản điện tử có ký số hoặc bản chụp từ bản gốc). Đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần mà phòng, đơn vị chưa có hoặc không có tài liệu kiểm chứng thì giải trình để làm rõ cách tự đánh giá, chấm điểm của đơn vị mình (nếu tự đánh giá tiêu chí, tiêu chí thành phần đạt điểm). Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các phòng, đơn vị liên hệ Văn phòng Sở để được hướng dẫn thực hiện.

2. Văn phòng Sở

2.1. Chịu trách nhiệm tham mưu Giám đốc Sở theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban quản lý các khu công nghiệp.

2.2. Tổng hợp báo cáo từ các phòng, đơn vị gửi về; xây dựng Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm Cải cách hành chính năm của Sở và cập nhật kết quả Báo cáo tự đánh giá trên hệ thống phần mềm và các văn bản, tài liệu kiểm chứng kết quả thực hiện gửi về Sở Nội vụ trước ngày 30/9 hàng năm.

3. Lãnh đạo Sở theo chức năng, nhiệm vụ được phân công có giải pháp chỉ đạo thực hiện cụ thể Bộ tiêu chí đánh giá công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban quản lý các khu công nghiệp; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở trong việc thực hiện chậm trễ hoặc không thực hiện đầy đủ Bộ tiêu chí đánh giá công tác cải cách hành chính./.

Kim Chuyên

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 1869
  • Trong tuần: 35 906
  • Tháng hiện tại: 135 421
  • Tổng lượt truy cập: 4807754
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang