Lượt xem: 422

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai Bộ chỉ số cải cách hành chính hàng năm thuộc phạm vi, quản lý, theo dõi và thực hiện của ngành Tư pháp năm 2023

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai Bộ chỉ số cải cách hành chính hàng năm thuộc phạm vi, quản lý, theo dõi và thực hiện của ngành Tư pháp năm 2023

 

Ngày 22/02/2023, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 81/KH-STP về triển khai Bộ chỉ số cải cách hành chính hàng năm thuộc phạm vi quản lý, theo dõi và thực hiện của ngành Tư pháp năm 2023, theo đó Lãnh đạo Sở yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện các nội dung sau:

1. Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở:

- Có trách nhiệm tổ chức quán triệt nội dung Quyết định số 876/QĐ-BNV ngày 10/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2022 - 2030” và nội dung Bộ chỉ số đánh giá chỉ số CCHC cấp tỉnh đến công chức, viên chức và người lao động tại phòng, đơn vị mình nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức và tăng cường sự tham gia, phối hợp của các phòng, đơn vị, cá nhân trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ theo tiêu chí của Bộ chỉ số đánh giá chỉ số CCHC cấp tỉnh.

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC và các nội dung các lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần của Bộ Chỉ số CCHC một cách nghiêm túc, có hiệu quả. Trên cơ sở chỉ tiêu, nhiệm vụ tại các tiêu chí, tiêu chí thành phần của Bộ chỉ số; các phòng, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện; trong đó, phân công và giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận, công chức, viên chức có liên quan trong việc tham mưu thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo tiêu chí thuộc phạm vi quản lý, theo dõi và thực hiện của ngành.

2. Giao Phòng Nghiệp vụ 1: Có trách nhiệm tham mưu Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi triển khai thực hiện tất cả các nội dung, tiêu chí, tiêu chí thành phần lĩnh vực về cải cách thể chế trên địa bàn tỉnh. Xây dựng báo cáo tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần chỉ số cải cách hành chính hàng năm của tỉnh và cung cấp đầy đủ các văn bản, tài liệu kiểm chứng có liên quan về kết quả thực hiện gửi về Sở Nội vụ đúng thời gian yêu cầu. Phân công cho công chức tham mưu, theo dõi việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách thể chế trên địa bàn tỉnh và báo cáo Sở Nội vụ trước ngày 28/02/2023.

3. Các Phó Giám đốc Sở: Có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Chánh Văn phòng Sở có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện tốt nội dung của Kế hoạch đảm bảo thời gian theo yêu cầu./.

Kim Chuyên

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 48
  • Hôm nay: 583
  • Trong tuần: 52 502
  • Trong tháng: 200 972
  • Tất cả: 3689955
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang