Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2024
Lượt xem: 78

Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2024

 

Ngày 12/3/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký ban hành Kế hoạch số 862/KH-UBND ngày 12/3/2024 về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Mục tiêu của Kế hoạch trong năm 2024 là tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án tại địa phương; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan; phân công, phân nhiệm rõ ràng trong tổ chức thực hiện công tác bồi thường nhà nước theo Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh ban hành kèm Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 14/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh giao các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã chủ trì kịp thời thụ lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc yêu cầu bồi thường phát sinh tại địa phương bảo đảm đúng quy định của pháp luật; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn cho các cá nhân, tổ chức bằng các hình thức phù hợp. UBND giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh ban hành kèm Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 14/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Kiểm tra công tác triển khai thi hành Luật TNBTCNN tại một số cơ quan, đơn vị hoặc địa phương phát sinh vụ việc yêu cầu bồi thường (nếu có) trên địa bàn tỉnh; Triển khai áp dụng Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước theo Quyết định số 3062/QĐ-BTP ngày 11/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo công tác bồi thường của Nhà nước đúng thời gian theo quy định tại Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì thực hiện các nhiệm vụ lập dự toán, quyết toán kinh phí bồi thường, bảo đảm đủ kinh phí cho việc chi trả tiền bồi thường (nếu có phát sinh vụ việc) và kinh phí cho việc tạm ứng kinh phí bồi thường, định giá tài sản, giám định thiệt hại trong quá trình giải quyết bồi thường theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ vào nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế của cơ quan, địa phương mình, xây dựng, ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện; Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Công an tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật TNBTCNN và các văn bản quy định chi tiết thi hành cho đội ngũ cán bộ, công chức của ngành; chỉ đạo các cơ quan thuộc phạm vi quản lý của mình phối hợp với Sở Tư pháp trong thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường cũng như trong quá trình giải quyết các vụ việc bồi thường tại địa phương theo đúng quy định của Luật TNBTCNN và Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh ban hành kèm Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 14/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Định kỳ hằng năm báo cáo kết quả công tác bồi thường nhà nước trong phạm vi quản lý ngành mình theo quy định tại khoản 7 mục II Kế hoạch này./.

Châu Hân

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang