Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024
Lượt xem: 222

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024

 

Thực hiện Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 22/01/2024 của UBND tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2024. Để tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; các Thông tư hướng dẫn thi hành của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và các kế hoạch của Ủy ban nhân dân dân tỉnh về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2024. Xem xét, đánh giá khách quan thực trạng thi hành pháp luật để kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp. Ngày 31/01/2024, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 58/KH-STP theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Sở Tư pháp năm 2024.

Kế hoạch đề ra yêu cầu công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Sở Tư pháp phải được thực hiện đầy đủ nguyên tắc, nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định; bám sát các nội dung theo Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 22/01/2024 của UBND tỉnh. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian thực hiện, phân công rõ trách nhiệm; bảo đảm sự tham gia, phối hợp chặt chẽ giữa các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Nội dung công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật:

- Theo dõi chung tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh: (1) Ban hành công văn hướng dẫn, đôn đốc các sở, ngành và địa phương thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật. (2) Kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra để thực hiện kiểm tra trực tiếp tại một số sở, ngành, địa phương. Thời gian kiểm tra trong Quý II, III, IV năm 2024 đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra theo kế hoạch của UBND tỉnh (3) Tiếp nhận, thu thập thông tin phản ánh, dư luận từ các phương tiện thông tin đại chúng; phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; thông tin từ quản lý nhà nước theo lĩnh vực; thông tin từ kết quả hoạt động của các cơ quan giám sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý, truy tố, xét xử. Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP. (4) Trên cơ sở tổng hợp kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật của các sở, ngành, địa phương và kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành; xây dựng báo cáo về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh gửi Bộ Tư pháp.

- Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp: Các phòng nghiệp vụ thuộc Sở tham mưu, giúp Giám đốc Sở theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực được phân công. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại các Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10 của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật./.

Phương Đặng

Tin khác
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang