Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tiếp tục triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin
Lượt xem: 70

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tiếp tục triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin

 

Trong thời gian qua, việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin đã được nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thật sự chú trọng công tác triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin; chưa lập danh mục thông tin phải được công khai và đăng tải danh mục trên cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn, vị; chưa ban hành quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin theo quy định của Luật; việc bố trí người làm đầu mối cung cấp thông tin của cơ quan, đơn vị chưa kịp thời; thực hiện chế độ thông tin báo cáo còn chậm…

Để bảo đảm việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh được thống nhất, đạt chất lượng, hiệu quả hơn trong thời gian tới theo Công văn số 9452/VPCP-PL ngày 01/12/2023 của Văn phòng Chính phủ về công tác thi hành Luật Tiếp cận thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 238/UBND-NCKSTTHC ngày 01/02/2024 về việc tiếp tục triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin. Theo đó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Tiếp cận thông tin, Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp và Nhân dân tại cơ quan, đơn vị, địa phương bằng các hình thức phù hợp; rà soát, bố trí hợp lý đơn vị, bộ phận hoặc người làm đầu mối cung cấp thông tin; tăng cường tập huấn, nâng cao trình độ, kỹ năng cung cấp thông tin cho người làm đầu mối cung cấp thông tin của cơ quan, đơn vị mình.

2. Xây dựng và công bố quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã; thường xuyên cập nhật và công khai danh mục thông tin phải được công khai và danh mục thông tin được tiếp cận có điều kiện; tổ chức xây dựng và duy trì chuyên mục về tiếp cận thông tin trên trang/cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương.

3. Tiếp tục tổ chức rà soát, phân loại, kiểm tra và bảo đảm tính bí mật của các thông tin do cơ quan, đơn vị tạo ra; duy trì, lưu giữ, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin mà cơ quan, đơn vị mình có trách nhiệm cung cấp cho công dân, bảo đảm hệ thống thông tin đầy đủ, toàn diện, kịp thời, dễ dàng tra cứu; chú trọng công tác số hóa các văn bản, hồ sơ, tài liệu và kết nối với mạng điện tử trên toàn quốc để có thể truy cập thông tin dễ dàng từ các hệ thống khác nhau và tăng cường cung cấp thông tin qua mạng điện tử.

4. Căn cứ vào điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương mình, quan tâm bố trí cơ sở vật chất và các trang thiết bị cần thiết khác cho việc cung cấp thông tin cho công dân; thực hiện các biện pháp phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật, người sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện quyền tiếp cận thông tin.

5. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc tình hình triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; chỉ đạo đơn vị, bộ phận hoặc người làm đầu mối cung cấp thông tin trong việc xử lý, phân loại thông tin, thống kê số liệu về kết quả cung cấp thông tin cho công dân theo từng năm.

 Tại công văn này, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp trong việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thi hành Luật Tiếp cận thông tin, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và nội dung chỉ đạo tại Công văn này; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp theo định kỳ hàng năm hoặc khi có yêu cầu./.

Loan Nguyễn

Tin khác
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang