Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021
Lượt xem: 2430

Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021

Thực hiện Quyết định số 49/QĐ-TTg ngày 13/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021; UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch số 533/KH-UBND ngày 09/02/2021 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh năm 2021, với nội dung cụ thể như sau:

Mục đích của kế hoạch nhằm tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (sau đây gọi là Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP); Xem xét, đánh giá khách quan thực trạng thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên phạm vi toàn tỉnh để kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Yêu cầu là phải thực hiện đầy đủ nguyên tắc, phạm vi trách nhiệm, nội dung và hình thức theo dõi thi hành pháp luật được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP; Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của UBND các cấp trong quá trình tổ chức theo dõi thi hành pháp luật; Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành và địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan; huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức, cá nhân trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Về nội dung kế hoạch tập trung vào các nội dung chính sau đây:

Lĩnh vực, phạm vi, đối tượng theo dõi tình hình thi hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, rừng. Phạm vi theo dõi: việc thi hành pháp luật về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất; về giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng. Đối tượng theo dõi: các sở, ngành và địa phương.

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường, phạm vi theo dõi: việc thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường biển và hải đảo. Đối tượng theo dõi là các sở, ngành và địa phương.

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật phòng cháy và chữa cháy, phạm vi theo dõi là việc thi hành pháp luật về các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy. Đối tượng theo dõi là các sở, ngành và địa phương.

Về các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật: Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Nội dung hoạt động là trong phạm vi quản lý Nhà nước được giao, các sở, ngành và địa phương ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực trọng tâm, liên ngành. Sản phẩm đầu ra: Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực trọng tâm, liên ngành phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các sở, ngành và địa phương; Cơ quan thực hiện: các sở, ngành và UBND cấp huyện; Thời gian thực hiện trong tháng 02/2021.

Xây dựng danh mục các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn, đôn đốc thực hiện  các nội dung hoạt động như: Nghiên cứu, rà soát, tổng hợp để xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về: cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất; giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng; bảo vệ môi trường biển và hải đảo; các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy. Ban hành công văn hướng dẫn, đôn đốc các sở, ngành và địa phương thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi theo dõi trọng tâm, liên ngành. Sản phẩm đầu ra là các văn bản hướng dẫn, đôn đốc thi hành; danh mục các văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực trọng tâm, liên ngành cần theo dõi. Cơ quan thực hiện, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện; Thời gian thực hiện: quý I/2021.

Tổ chức thu thập, xử lý thông tin, nội dung hoạt động bao gồm: Tiếp nhận, thu thập thông tin phản ánh, dư luận từ các phương tiện thông tin đại chúng; phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; thông tin từ quản lý Nhà nước theo lĩnh vực; thông tin qua công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý, truy tố, xét xử. Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và khoản 5 Điều 1 Nghị định số 32/2020/NĐ-CP. Sản phẩm đầu ra là văn bản xử lý hoặc văn bản kiến nghị xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật. Cơ quan thực hiện, Sở Tư pháp, các sở, ngành và địa phương có liên quan; Thời gian thực hiện: trong năm 2021.

Ngoài ra, kế hoạch cũng quy định việc tổ chức kiểm tra, tọa đàm về tình hình thi hành pháp luật, thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh và tổ chức kiểm tra, tọa đàm về tình hình thi hành pháp luật. Phạm vi kiểm tra thực hiện kiểm tra tại một số sở, ngành và địa phương. Sản phẩm đầu ra là thông báo kết luận kiểm tra; báo cáo kết quả tổ chức tọa đàm. Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh: giao Sở Tư pháp tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh (thông qua Sở Nội vụ), trong đó: lãnh đạo Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn, thành viên là đại diện Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Nội vụ và một số sở, ngành có liên quan. Đơn vị được kiểm tra: Cấp tỉnh: Văn phòng đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường; Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy - Công an tỉnh. Cấp huyện: UBND các huyện Tánh Linh, Bắc Bình và thị xã La Gi; Thời gian kiểm tra: quý II, III, IV/2021.

Để tổ chức thực hiện kế hoạch, UBND tỉnh giao các sở, ngành và UBND cấp huyện có trách nhiệm ban hành kế hạoch của cơ quan, đơn vị mình và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sở, ngành và địa phương; Bố trí cán bộ, kinh phí và các điều kiện đảm bảo cho hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Công bố công khai kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật, trừ các nội dung thuộc bí mật công tác, bí mật Nhà nước. Báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực trọng tâm, liên ngành theo đề nghị của Sở Tư pháp và tổng hợp vào báo cáo chung về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021, gửi về Sở Tư pháp trước ngày 01/12/2021.

Đồng thời, giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

                                                                                                                        Ban Biên tập

Tin khác
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 2372
  • Trong tuần: 36 409
  • Tháng hiện tại: 135 924
  • Tổng lượt truy cập: 4808257
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang