Chỉ thị nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 2252

Chỉ thị nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh

 

Ngày 30/5/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Thông báo số 273/TB-VPCP ngày 22/10/2021 của Văn phòng Chính phủ và các Nghị quyết, kết luận của Đảng, của Chính phủ. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:  

Đối với Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật; xác định xây dựng pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật của cơ quan, đơn vị, địa phương mình, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về chất lượng, hiệu quả công tác này; bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và yêu cầu thực tiễn của địa phương để chủ động tham mưu, đề xuất các lĩnh vực, nội dung cần ưu tiên xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, của huyện; thực hiện nghiêm Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), căn cứ chức năng, nhiệm vụ kịp thời tham mưu trình UBND tỉnh ban hành hoặc trình HĐND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo đúng trình tự, thủ tục được pháp luật quy định; thường xuyên chủ động rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý ngay khi căn cứ ban hành văn bản có sự thay đổi; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong nghiên cứu xây dựng, soạn thảo, trình văn bản quy phạm pháp luật. Khắc phục triệt để tình trạng chậm trễ tiến độ tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tham mưu không bảo đảm chất lượng, trình tự, thủ tục xây dựng văn bản; chú trọng phổ biến, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tự giác nghiên cứu, tìm hiểu và tuân thủ pháp luật của cán bộ và Nhân dân. Tiếp tục đổi mới, đa dạng phương pháp, hình thức tuyên truyền, tăng cường nguồn lực cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là khâu đầu vào trong tổ chức thi hành pháp luật; quan tâm xây dựng, bố trí nguồn nhân lực làm công tác xây dựng pháp luật, pháp chế theo hướng chuyên trách, chuyên nghiệp, có năng lực đáp ứng yêu cầu công việc được giao. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ về xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản, theo dõi thi hành pháp luật cho đội ngũ này; khai thác, ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật nhằm bảo đảm tiến độ, nâng cao chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật.   

Đối với Sở Tư pháp: Tiếp tục phát huy vai trò cơ quan tham mưu, giúp UBND tỉnh trong quản lý nhà nước về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương  nghiên cứu, đề xuất với UBND, Chủ tịch UBND tỉnh các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng và thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện các kế hoạch rà văn bản quy phạm pháp luật theo các chuyên đề, lĩnh vực, bảo đảm tính bao quát, toàn diện; tham mưu UBND tỉnh tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm tra, xử lý các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền, đặc biệt là việc xử lý các văn bản trái pháp luật; bố trí nguồn lực để bảo đảm tiến độ, nâng cao hơn nữa chất lượng thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh; theo dõi sát việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định; có ý kiến với UBND tỉnh về kết quả tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của cơ quan chủ trì soạn thảo; tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn về nghiệp vụ soạn thảo, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật, pháp chế của các sở, ban ngành, địa phương.    

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp xem xét, kiểm tra chặt chẽ việc đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh theo đúng quy định, không đưa vào chương trình những văn bản chưa thực sự cần thiết, thiếu tính khả thi; bảo đảm tiến độ trình UBND tỉnh các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo Quy chế làm việc của UBND tỉnh; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan xử lý các vấn đề, nội dung có ý kiến khác nhau và tiếp thu ý kiến thành viên UBND tỉnh. Không tiếp nhận, trình UBND tỉnh đối với các hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật chưa đủ điều kiện, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tư pháp tiếp tục nghiên cứu, đề xuất việc củng cố, kiện toàn tổ chức, biên chế thực hiện công tác xây dựng pháp luật, pháp chế của các sở, ban, ngành, địa phương theo các quy định của Trung ương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trên cơ sở dự toán của Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan, Sở Tài
chính tổng hợp tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh phù hợp với khả năng cân đối và phân cấp ngân sách theo quy định của pháp luật về Ngân sách nhà nước.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện hiệu quả các văn bản có liên quan theo thẩm quyền được giao; tăng cường các giải pháp tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm các văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện nghiêm và hiệu quả ở địa phương; chỉ đạo Phòng Tư pháp thực hiện tốt trách nhiệm của cơ quan đầu mối giúp UBND cấp huyện trong công tác xây dựng  pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ về công tác tư pháp ở cấp xã; chỉ đạo Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp huyện và UBND cấp xã kiện toàn đội ngũ công chức tư pháp, pháp chế cấp huyện, cấp xã đảm bảo đủ biên chế, năng lực, tiêu chuẩn trình độ chuyên môn đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã tuân thủ nghiêm túc các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý kịp thời các sai phạm trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và thi hành pháp luật ở cấp xã.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tăng cường vai trò giám sát và phản biện xã hội đối với công tác xây dựng pháp luật và giám sát việc thi hành pháp luật ở địa phương; đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật cho các tầng lớp Nhân dân. Giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tình hình thực hiện theo Quy chế làm việc của UBND tỉnh./.

Hải Lam Tường

Tin khác
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 98
  • Trong tuần: 33 362
  • Tháng hiện tại: 132 888
  • Tổng lượt truy cập: 4809545
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang