Phát động phong trào thi đua Ngành Tư pháp năm 2024
Lượt xem: 928

Phát động phong trào thi đua Ngành Tư pháp năm 2024

Hưởng ứng các phong trào thi đua do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ phát động, phát huy truyền thống vẻ vang của Bộ, ngành Tư pháp và những thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua năm 2023; nhằm tiếp tục cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thúc đẩy hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2024, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình công tác trọng tâm nhiệm kỳ công tác 2021-2026 của của Ngành, Bộ Tư pháp phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong đó tập trung vào các nội dung sau:

1. Quán triệt, tổ chức thực hiện kịp thời Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022, các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng (có hiệu lực từ ngày 01/01/2024), Thông tư của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp, qua đó nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng, tạo không khí thi đua sôi nổi, động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, làm việc hiệu quả, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

2. Triển khai sâu rộng, hiệu quả các phong trào thi đua trong toàn ngành Tư pháp gắn kết chặt chẽ với việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác chuyên môn của Bộ, Ngành như tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09 tháng 11 năm 2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ của ngành Tư pháp theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm hình đến năm 2030Kế hoạch Chuyển đổi số ngành Tư pháp giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp... lập các thành tích thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao năm 2024, nhiệm kỳ 2021-2026, hướng tới chào mừng Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp, Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ VI.

3. Chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, đề xuất, biểu dương, khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng cho các nhân tố, điển hình mới.

4. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, của Bộ, Ngành; kịp thời phát hiện, có biện pháp cụ thể để chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng.

5. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng của Bộ, ngành Tư pháp.

          Trên cơ sở nội dung phát động phong trào thi đua này, Bộ Tư pháp đề nghị các tập thể và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành hưởng ứng tổ chức thực hiện thực chất, hiệu quả, để phong trào thi đua thực sự là động lực mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Tư pháp được giao năm 2024 và định hướng công tác trong nhiệm kỳ mới của Bộ, ngành Tư pháp.

Thành Danh

Tin khác
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang