UBND tỉnh triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024
Lượt xem: 210

UBND tỉnh triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024

 

         Ngày 17/01/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 203/KH-UBND triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024. Mục đích của Kế hoạch đề ra nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, tạo cơ sở tổ chức thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đi vào thực chất, thống nhất, có trọng tâm trọng điểm đáp ứng và phù hợp với nhu cầu thông tin pháp luật của các tổ chức, cá nhân và đòi hỏi của công tác tổ chức thi hành pháp luật; thúc đẩy đa dạng hóa các mô hình PBGDPL hiệu quả phù hợp với đặc thù từng đối tượng, địa bàn; huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn kết chặt chẽ với hoạt động chuyển đổi số, xây dựng hệ thống thông tin PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đồng bộ, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở.

anh tin bai

UBND tỉnh yêu cầu tổ chức thực hiện đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; bám sát nhiệm vụ được giao trong các văn bản pháp luật về PBGDPL, Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định, sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật thuộc trách nhiệm của Sở, ngành, đoàn thể, địa phương. Bám sát và thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; phân công, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; phát huy vai trò của Hội đồng Phối hợp PBGDPL các cấp, cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL, tổ chức pháp chế, đơn vị được giao nhiệm vụ PBGDPL; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, bảo đảm sự kết nối, lồng ghép các hoạt động.

Những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 là: Xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành Đề án “Chuyển đổi số trong công tác PBGDPL”; chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và truyền thông chính sách; thực hiện kiểm tra, đánh giá hoạt động thuộc lĩnh vực PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại một số địa phương; triển khai thực hiện các đề án, chương trình phối hợp về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; triển khai thực hiện chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; thực hiện các chương trình truyền thông về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh; hướng dẫn, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2024 đi vào chiều sâu, thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của các Sở, ngành, địa phương; tiếp tục triển khai Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, khai thác, quản lý Tủ sách pháp luật bảo đảm thiết thực, hiệu quả; tham mưu xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung chi, mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh (thay thế Nghị quyết số 75/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh) theo quy định tại Thông tư số 56/2023/TT-BTC gày 18/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; triển khai công tác giáo dục pháp luật trong các cơ sở đào tạo và cơ sở giáo dục nghề nghiệp…

Đối với công tác hòa giải ở cơ sở: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; triển khai thực hiện các chỉ đạo, định hướng trên cơ sở kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở; tổ chức các hội thảo, tọa đàm về giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở. Về đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Tiếp tục lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về hiệu quả xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tổ chức các hội thảo, tọa đàm về giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; triển khai các nhiệm vụ được giao trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và tiêu chí thành phần về chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới các cấp và chuẩn đô thị văn minh; tập trung hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ; tọa đàm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và giải đáp khó khăn; tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, chỉ đạo điểm mô hình điển hình về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở.

Trên cơ sở Kế hoạch, UBND tỉnh giao các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND cấp huyện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao xây dựng Kế hoạch năm 2024 phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của đơn vị. Có giải pháp bảo đảm nguồn nhân lực, kinh phí triển khai các nhiệm vụ theo đúng quy định, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, cân đối giữa nhiệm vụ với các điều kiện bảo đảm khác. Phân công Sở Tư pháp làm đầu mối tham mưu giúp UBND tỉnh hướng dẫn, triển khai, theo dõi, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch; kịp thời phát hiện vướng mắc, bất cập, vấn đề mới phát sinh để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu quản lý và thực tiễn./.

Hải Lam Tường

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang