Sở Tư pháp ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024
Lượt xem: 267

Sở Tư pháp ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024

 

Thực hiện Kế hoạch số 62/KH-HĐGDQP&AN ngày 05/01/2024 của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và an ninh (Viết tắt HĐGDQP&AN). Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 27/KH-STP ngày 12/01/2024 về triển khai thực hiện công tác Giáo dục Quốc phòng và an ninh (GDQP-AN) năm 2024 tại đơn vị.

Mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai, tổ chức thực hiện tốt Luật GDQP&AN, các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Chỉ thị của cấp trên về công tác Quốc phòng địa phương, Dân quân tự vệ, Giáo dục Quốc phòng và an ninh, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới. Công tác triển khai nhiệm vụ GDQP&AN được tiến hành một cách chủ động, toàn diện, thống nhất, có chiều sâu, vững chắc, hiệu quả, thiết thực; góp phần làm cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động nói riêng và các tầng lớp Nhân dân nói chung hiểu rõ, nhận thức đầy đủ hơn về công tác GDQP&AN của Đảng trong tình hình mới.

Nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện

- Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản, Nghị quyết, Chỉ thị, Thông tư, các văn bản hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng:

Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các văn bản của Đảng, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, … về công tác Quốc phòng địa phương, cụ thể như: Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác GDQP&AN trong tình hình mới; Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 03/10/2011 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (Khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Luật số 30/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc Hội về Luật GDQP&AN; Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 và Nghị định số 139/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật GDQP&AN; đẩy mạnh triển khai thực hiện Thông tư số 24/2014/TT-BQP ngày 15/5/2014 của Bộ Quốc phòng quy định quyền hạn của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Ban CHQS bộ, ngành Trung ương về GDQP&AN, bồi dưỡng KTQP&AN trong QĐNDVN và Thông tư số 43/2020/TT-BCA ngày 11/5/2020 của Bộ Công an quy định về công tác GDQP&AN trong công an nhân dân.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến:

Tiếp tục triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật GDQP&AN, các Chỉ thị của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự tỉnh về công tác QPĐP, DQTV, GDQP-AN với nhiều nội dung phong phú, hình thức đa dạng, linh hoạt, chú trọng gắn kết nội dung GDQP&AN với các ngày lễ lớn trong năm, tập trung tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo, ý thức và trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong điều kiện đất nước mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế.

- Công tác Dân quân tự vệ:

+ Rà soát bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện các văn kiện, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và duy trì nghiêm các chế độ trực SSCĐ, quản lý và sử dụng công cụ hỗ trợ chặt chẽ; đặc biệt chú trọng công tác phối hợp với các lực lượng xử lý có hiệu quả các tình huống về an ninh chính trị nhất là trong thời điểm diễn ra Lễ, Tết và các sự kiện trọng đại của đất nước;

+ Thường xuyên rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ Ban CHQS cơ quan đúng, đủ thành phần theo quy định; cử lực lượng DQTV tham gia các lớp huấn luyện và các hoạt động khác khi có yêu cầu của cơ quan quân sự cấp trên;

+ Thực hiện đảm bảo đầy đủ chế độ, chính sách cho lực lượng DQTV theo Luật DQTV, Nghị định số 72/2020 ngày 30/6/2020 của Chính phủ và Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 11/5/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Thực hiện công tác GDQP-AN:

Đẩy mạnh việc khảo sát, lập danh sách quản lý chặt chẽ số lượng các đối tượng là cán bộ lãnh đạo, quản lý, đồng thời cử công chức, viên chức và người lao động thuộc đối tượng 2, 3, 4 bồi dưỡng, cập nhật KTQP&AN đạt hiệu quả bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu theo số lượng quy định. Cử Công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức QP-AN, đảm bảo chỉ tiêu được phân bổ; thường xuyên rà soát để kịp thời tổ chức cập nhật, bồi dưỡng kiến thức QP-AN theo đối tượng, số lượng quy định./.

Đào Thuận

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang