Kế hoạch thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 của Sở Tư pháp
Lượt xem: 799

Kế hoạch thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 của Sở Tư pháp

 

Ngày 29/3/2023, Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 66/QĐ-STP về Kế hoạch thực hiện 03 Đề án năm 2023: “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn”; “Tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân”; “Truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028”.

1. Đối với Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn”, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra tại Quyết định số 65/QĐ-TTg, ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” (sau đây gọi là Đề án); Quyết định số 87/QĐ-TTg, ngày 14/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người và các khuyến nghị phù hợp của y ban chống tra tấn; Quyết định số 662/QĐ-UBND, ngày 06/3/2018 của UBND tỉnh về triển khai Đề án trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục phổ biến những nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn và các quy định có liên quan về phòng, chống tra tấn tới cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân thông qua các hình thức, biện pháp hiệu quả, phù hợp nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết; giáo dục, bồi dưỡng nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn.

Nội dung tập trung thực hiện trong năm 2023: Xây dựng và trình ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2023; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Đề án; sơ kết 05 năm thực hiện Đề án bằng hình thức phù hợp; phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân; truyền thông phổ biến Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Đề án “Tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị”, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1252/QĐ-TTg, ngày 26/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc và Quyết định số 3028/QĐ-BTP, ngày 04/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc. Phổ biến sâu rộng nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị (ICCPR) và kết quả báo cáo quốc gia lần thứ 4 về tình hình thực thi Công ước ICCPR của Việt Nam trước Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các đối tượng này trong thực hiện các quyền dân sự, chính trị. Gắn với các nhiệm vụ chính trị của đất nước năm 2023; kịp thời phổ biến các văn bản, chính sách mới thông qua năm 2022 và 2023, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong thực hiện các quyền dân sự, chính trị.

Nội dung thực hiện năm 2023: Xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án; tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” về Bộ luật Dân sự năm 2015; Bộ luật Lao động năm 2019; Bộ luật Hình sự năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015; Nghị định 118/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; biên soạn, phát hành các loại tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật về quyền dân sự, chính trị; truyền thông chính sách, tăng cường phổ biến các quy định pháp  luật về quyền dân sự, chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Đối với Đề án “Truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028”, thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ theo Quyết định số 1079/QĐ-TTg, ngày 14/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023 -2028 (sau đây gọi là Đề án). Nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hiểu biết của toàn xã hội về các quyền con người; thông tin đầy đủ giúp cán bộ, công chức và người dân hiểu rõ về quan điểm, chủ trương, nỗ lực và kết quả đạt được trong công tác bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam.

Nội dung thực hiện năm 2023: Xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án; tham mưu lồng ghép xây dựng, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về thực hiện truyền thông chính sách, phổ biến, giáo dục pháp luật về quyền con người; phát hành tài liệu hướng dẫn kỹ năng truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật về quyền con người cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; tham gia các Hội nghị tập huấn về quyền con người cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; cập nhật thông tin về kết quả triển khai thực hiện quyền con người thuộc phạm vi quản lý trên các phương tiện thông tin đại chúng…/.

Hải Lam Tường

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 319
  • Trong tuần: 33 583
  • Tháng hiện tại: 133 109
  • Tổng lượt truy cập: 4809766
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang