UBND tỉnh ban hành Kế hoạch truyền thông chính sách năm 2023
Lượt xem: 575

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch truyền thông chính sách năm 2023

 

          Ngày 31/3/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1070/KH-UBND về thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” năm 2023 của tỉnh Bình Thuận. Kế hoạch ban hành nhằm mục đích triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất và hiệu quả các nhiệm vụ được giao năm 2023 tại Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” (sau đây gọi là Đề án); bảo đảm đến hết năm 2023, 100% chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi điều chỉnh của Đề án do Ủy ban nhân dân tỉnh soạn thảo được tổ chức truyền thông và phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội truyền thông bằng các hình thức phù hợp theo quy định; tạo điều kiện để người dân, tổ chức, doanh nghiệp nắm bắt thông tin dự thảo chính sách, pháp luật, từ đó tham gia góp ý, phản biện trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, hướng tới xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Kế hoạch yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án tại Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án; Kế hoạch số 2334/KH-UBND ngày 21/7/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2022 - 2027 trên địa bàn tỉnh; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong triển khai thực hiện; phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, tổ chức, đơn vị tham gia thực hiện Đề án; nâng cao trách nhiệm, tính chủ động của các đơn vị trong công tác truyền thông dự thảo chính sách, pháp luật, nhất là các đơn vị được giao chủ trì tham mưu soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; phát huy vai trò của các cơ quan, đơn vị thông tin, báo chí trong và ngoài tỉnh trong thực hiện truyền thông dự thảo chính sách, pháp luật, bảo đảm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong quá trình thực hiện.

Các hoạt động chủ yếu thực hiện Đề án năm 2023: Tiếp tục tổ chức truyền thông, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các Sở, ngành, địa phương về vị trí, vai trò công tác truyền thông dự thảo chính sách; tham mưu Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) các cấp chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra về truyền thông dự thảo chính sách, pháp luật, gồm tham mưu xây dựng, ban hành văn bản chỉ đạo và tổ chức các hội thảo chuyên đề giữa các thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện để tham vấn, góp ý về định hướng, chỉ đạo của Hội đồng về truyền thông dự thảo chính sách và triển khai thực hiện Đề án (trong đó, xác định các chính sách có tác động lớn đến xã hội để tập trung truyền thông). Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật như: Phối hợp tổ chức truyền thông dự thảo chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản, Luật Công chứng (sửa đổi); đăng tải tài liệu, ấn phẩm, nội dung truyền thông các dự thảo chính sách trên Cổng Thông tin điện tử của UBND tỉnh, Fanface của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh và cung cấp cho các cơ quan thông tin, báo chí phục vụ hoạt động truyền thông dự thảo chính sách của tỉnh; thực hiện truyền thông dự thảo chính sách trên mạng xã hội, các diễn đàn trực tuyến, mạng lưới thông tin cơ sở.

Bên cạnh đó, cũng chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện truyền thông dự thảo chính sách, pháp luật, cụ thể là tổ chức tập huấn cho đội ngũ công chức pháp chế các Sở, cơ quan, tổ chức cấp tỉnh; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện về kiến thức, kỹ năng truyền thông dự thảo chính sách, pháp luật; tham gia các Hội nghị tập huấn điểm cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã về kiến thức, kỹ năng truyền thông dự thảo chính sách, pháp luật do Bộ Tư pháp tổ chức.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện Kế hoạch; Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch; tăng cường phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan thông tin, báo chí trong triển khai nhiệm vụ; bảo đảm các biện pháp an ninh, an toàn thông tin trong quá trình thực hiện truyền thông dự thảo chính sách. Đơn vị chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin góp ý, phản hồi, phản biện xã hội để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện dự thảo văn bản quy phạm pháp luật./.

Hải Lam Tường

Tin khác
1 2 3 4 5 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 124
  • Trong tuần: 33 388
  • Tháng hiện tại: 132 914
  • Tổng lượt truy cập: 4809571
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang