Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2023
Lượt xem: 599

Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2023

 

Ngày 31/3/2023, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành Kế hoạch số 1072/KH-HĐPH về chương trình hoạt động năm 2023, với mục đích tổ chức triển khai có hiệu quả nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tại Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; phát huy vai trò của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh (sau đây gọi là Hội đồng) và từng thành viên Hội đồng trong chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác PBGDPL theo phương châm hướng về cơ sở, góp phần xây dựng ý thức và lối sống thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong hệ thống chính trị và toàn xã hội; thực hiện có chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả các nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Phối hợp PBGDPL và đổi mới cách thức hoạt động của Hội đồng các cấp để người dân và tổ chức dễ hiểu, dễ tiếp cận pháp luật; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu từng bước thực hiện chuyển đổi số với lộ trình phù hợp

Trên tinh thần đó, Kế hoạch yêu cầu phải bám sát nội dung, yêu cầu đổi mới công tác PBGDPL trong điều kiện hiện nay phù hợp với tinh thần văn kiện Đại hội XIII của Đảng; bảo đảm công tác PBGDPL được tổ chức triển khai thực chất, hiệu quả, bám sát các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong năm 2023; xác định cụ thể nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm của các thành viên Hội đồng, Tổ Thư ký; phát huy vai trò của Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng trong tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, bảo đảm sự kết nối, lồng ghép các hoạt động.

Các nội dung hoạt động chính trong năm là: Tham mưu xây dựng Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh năm 2023; tổ chức phiên họp của Hội đồng theo Quy chế hoạt động của Hội đồng và thực hiện các giải pháp tăng cường hoạt động phối hợp giữa cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh với các thành viên Hội đồng; tổ chức Phiên họp tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Hội đồng; rà soát, kiện toàn thành viên Hội đồng; thực hiện các giải pháp tăng cường hoạt động phối hợp giữa cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh với các thành viên Hội đồng để kịp thời phát hiện, tham mưu các giải pháp cho Hội đồng trong chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác PBGDPL trên phạm vi toàn tỉnh; thực hiện các giải pháp nhằm phát huy vai trò của các cấp ủy Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác PBGDPL.

Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn triển khai hoạt động của Hội đồng các cấp năm 2023 và triển khai công tác PBGDPL trên phạm vi toàn tỉnh. Tập trung PBGDPL liên quan đến lĩnh vực đất đai, kinh tế tập thể, an ninh nguồn nước, an toàn đập, hồ chứa nước; phổ biến các quy định pháp luật về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong đó chú trọng phổ biến pháp luật về hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, tổ chức các đợt trợ giúp pháp lý cho người được trợ giúp pháp lý tại các vùng nông thôn trong cả nước; chính sách, pháp luật, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; các luật, pháp lệnh, văn bản mới được thông qua năm 2022 và năm 2023; các quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; liên quan đến quyền, nghĩa vụ và hoạt động của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; liên quan đến công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; phòng, chống tội phạm; dịch bệnh, thiên tai; các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển thanh niên, pháp luật về trợ giúp pháp lý, phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới…; hội nhập quốc tế; các điều ước quốc tế, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam đã tham gia ký kết có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.

Chỉ đạo đẩy mạnh truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội gắn với việc thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” theo Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 2334/KH-UBND ngày 21/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh; chỉ đạo điểm thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” (phê duyệt kèm theo Quyết định số 977/QĐ-TTg, ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 3349 /KH-UBND, ngày 06/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh Bình Thuận).

Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở; tham gia tổ chức Hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV; chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023, chú trọng tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở  và nâng cao hiệu quả hoạt động PBGDPL trong nhà trường và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Tổ chức các Đoàn kiểm tra của Hội đồng năm 2023 tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh để phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương người tốt, việc tốt trong công tác PBGDPL.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng và các thành viên Hội đồng tỉnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch. Sở Tư pháp, cơ quan Thường trực Hội đồng làm đầu mối giúp cho Hội đồng trong tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch. Thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2023; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc ngành, lĩnh vực quản lý tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ và hiệu quả./.

Hải Lam Tường

Tin khác
1 2 3 4 5 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 509
  • Trong tuần: 33 773
  • Tháng hiện tại: 133 299
  • Tổng lượt truy cập: 4809956
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang