Lượt xem: 960

Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác soạn thảo, ban hành, tự kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật

Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác soạn thảo, ban hành, tự kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật

 

Trong thời gian qua, thực hiện trách nhiệm giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác kiểm tra theo thẩm quyền đối với các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Sở Tư pháp nhận thấy công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL của các địa phương đã được thực hiện cơ bản bảo đảm theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và các Nghị định hướng dẫn thi hành: Công tác soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, ban hành văn bản QPPL tuân thủ trình tự, thủ tục; hầu hết các văn bản QPPL được ban hành đúng thẩm quyền, nội dung văn bản phù hợp quy định trong các văn bản QPPL của cơ quan nhà nước cấp trên… Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng, ban hành, tự kiểm tra, xử lý văn bản QPPL ở một số địa phương vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như:

- Một số văn bản QPPL quy định thời điểm có hiệu lực không phù hợp quy định hoặc có sai sót về căn cứ ban hành, thể thức, kỹ thuật trình bày, cụ thể như:

+ Quy định thời điểm có hiệu lực sớm hơn thời điểm có hiệu lực theo quy định tại khoản 1 Điều 151 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) hoặc không quy định cụ thể ngày có hiệu lực của văn bản theo quy định tại khoản 1 Điều 38 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

+ Văn bản được sử dụng làm căn cứ pháp lý để ban hành không phù hợp quy định tại Điều 61 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ (còn sử dụng văn bản cá biệt hoặc văn bản QPPL của chính cơ quan đó làm căn cứ ban hành văn bản).

+ Sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản: Trình bày số thứ tự các khoản, điểm không đúng quy định tại khoản 2, điểm d và đ khoản 5 Điều 62 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (được sửa đổi bởi điểm d khoản 1 Điều 2 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020); phần kết thúc của Quy định/Quy chế kèm theo có ghi chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền ký ban hành văn bản, dấu của cơ quan ban hành văn bản là không phù hợp các mẫu số 21, 23 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP…

- Công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL chưa thực hiện đúng theo quy định, như: Một số địa phương sau khi ban hành văn bản QPPL gửi không đầy đủ và đúng thời hạn cho cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra theo quy định tại Điều 121 và khoản 1 Điều 131 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP; một số địa phương chưa thực hiện tốt công tác tự kiểm tra và tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý văn bản có sai sót được phát hiện qua việc tự kiểm tra hoặc theo kết luận kiểm tra của cơ quan kiểm tra văn bản…

Để khắc phục có hiệu quả những tồn tại, hạn chế nêu trên, tại Công văn số 335/STP-NV1 ngày 06/3/2023, Sở Tư pháp đã đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, chỉ đạo thực hiện một số công việc sau trong thời gian đến:

- Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu xây dựng văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp ở địa phương theo Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 30/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

- Đối với các văn bản đã có thông báo kết luận kiểm tra của cơ quan kiểm tra văn bản, đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Tư pháp và các cơ quan liên quan thực hiện việc tự kiểm tra và tham mưu cơ quan có thẩm quyền xử lý văn bản QPPL kịp thời theo quy định.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc gửi đầy đủ, đúng thời hạn các văn bản QPPL của địa phương mình sau khi thông qua hoặc ban hành đến các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra văn bản theo quy định./.

Phương Đặng

Tin khác
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 63
  • Hôm nay: 2193
  • Trong tuần: 53 329
  • Trong tháng: 205 811
  • Tất cả: 4185682
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang