Kết quả thực hiện việc đánh giá tác động chính sách, đánh giá tác động thủ tục hành chính trong đề nghị xây dựng và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh năm 2022
Lượt xem: 2208

Kết quả thực hiện việc đánh giá tác động chính sách, đánh giá tác động thủ tục hành chính trong đề nghị xây dựng và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh năm 2022

 

Văn bản quy phạm pháp luật có vai trò to lớn trong hoạt động quản lý nhà nước, là phương tiện, công cụ cơ bản, chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ quan có thẩm quyền. Vì vậy, công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh được xác định là một nội dung quan trọng trong công tác quản lý nhà nước và luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Trong năm 2022, các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh đã tập trung tham mưu HĐND, UBND tỉnh xây dựng, ban hành các văn bản nhằm triển khai, cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao địa phương quy định chi tiết trong các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương; quy định các chính sách, biện pháp nhằm đảm bảo thi hành Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên; biện pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương; biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 Các cơ quan chuyên môn khi tham mưu đề nghị xây dựng, ban hành văn bản đã tổ chức nghiên cứu kỹ các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; tình hình kinh tế - xã hội, nguồn lực… để tham mưu soạn thảo văn bản theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020); đặc biệt đối với việc đánh giá tác động của chính sách, đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây nghị quyết, xây dựng dự thảo nghị quyết đã được các cơ quan chuyên môn đầu tư, nghiên cứu thực hiện theo quy định nhằm đảm bảo văn bản được ban hành có chất lượng, nội dung phù hợp thực tiễn, có tính khả thi cao.

Trong năm 2022, có 03/03 đề nghị xây dựng Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh đã được đánh giá tác động chính sách (thuộc trường hợp đề nghị xây dựng chính sách đặc thù theo quy định tại khoản 4 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015) gồm: (1) đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất và khoán bảo vệ rừng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, (2) đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ thôi việc đối với cán bộ, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh và (3) đề nghị xây dựng Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên ở nước ngoài và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao từ nước ngoài làm việc tại tỉnh Bình Thuận.

Việc đánh giá tác động của chính sách đối với dự thảo thuộc các trường hợp quy định tại các khoản 2, 3, 4 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 đã được các cơ quan soạn thảo nghiên cứu, căn cứ hướng dẫn tại Chương II Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các biểu mẫu kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP để tiến hành đánh giá đầy đủ, kỹ lưỡng trên các mặt tác động về kinh tế, về xã hội, về giới (nếu có), tác động của thủ tục hành chính (nếu có) và tác động đối với hệ thống pháp luật.

Bên cạnh đó, công tác đánh giá tác động thủ tục hành chính trong lập đề nghị, soạn thảo dự thảo văn bản quy phạm pháp luật cũng đã được các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản triển khai thực hiện nghiêm túc trên cơ sở phân tích, dự báo về sự cần thiết, tính hợp pháp, tính hợp lý và chi phí tuân thủ của thủ tục hành chính để thực hiện chính sách; bảo đảm quy trình, nội dung đánh giá theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ và Thông tư số 03/2022/TT0BT ngày 10/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Trong năm 2022, có 02 dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh có quy định về thủ tục hành chính gồm (1) dự thảo Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ chi phí mua, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh (đã ban hành Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 25/5/2022) và (2) dự thảo Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đột xuất cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị tai nạn, rủi ro trong cuộc sống trên địa bàn tỉnh.

Nhìn chung, việc việc đánh giá tác động của chính sách lập đề nghị xây dựng chính sách, soạn thảo các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, tác động thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh được thực hiện cơ bản bảo đảm theo quy định Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2020, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP của Chính phủ, góp phần đảm bảo tính khả thi cao, chất lượng của văn bản./.

Kim Loan

Tin khác
1 2 3 4 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang