Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Thuận

Đơn vị trực thuộc

Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 06  đường Nguyễn Tất Thành,  thành phố Phan Thiết.
Điện thoại: (062) 3832720 - 3822218

Giám đốc Trung tâm:  Ông Ngô Giang Bảo

Điện thoại:                                       - Di động: 0918022301

Phó Giám đốc Trung tâm: Ông Nguyễn Văn Được
Điện thoại:                                       - Di động: 0989613013

02 Cán bộ nghiệp vụ, 01 Kế toán , 01 Thủ quỹ, văn thư

 

Vị trí, chức năng

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Thuận (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp có thu, tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tài chính, tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên. Trung tâm là đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp, chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Tư pháp về công tác bán đấu giá tài sản; Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Trung tâm có chức năng tổ chức thực hiện công tác bán đấu giá các loại tài sản theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Trụ sở Trung tâm đặt tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở Tư pháp giúp Giám đốc Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch, thực hiện chức năng tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác bán đấu giá tài sản tại địa phương.

2. Trực tiếp tổ chức công tác bán đấu giá các loại tài sản theo quy định hiện hành, bao gồm:

a) Tài sản để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án.

b) Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

c) Tài sản bảo đảm trong trường hợp pháp luật về giao dịch bảo đảm quy định phải xử lý bằng đấu giá.

d) Tài sản nhà nước được xử lý bằng đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

đ) Tài sản là quyền sử dụng đất trong trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất được bán đấu giá theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

e) Tài sản thuộc sở hữu cá nhân, tổ chức có yêu cầu bán đấu giá.

f) Các tài sản khác phải bán đấu giá theo quy định của pháp luật.

3. Ký hợp đồng và cử Đấu giá viên điều hành cuộc bán đấu giá tài sản của Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện.

4. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc tiếp nhận các loại tài sản phải bán đấu giá để tổ chức bán đấu giá theo quy định hiện hành của Nhà nước.

5. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác bán đấu giá tài sản và các hoạt động khác có liên quan theo yêu cầu của Sở Tư pháp, UBND tỉnh và của Bộ Tư pháp.

6. Quản lý và sử dụng có hiệu quả về tài chính, tài sản, viên chức, nhân viên của Trung tâm theo quy định hiện hành của Nhà nước.

7. Thực hiện các quyền, nghĩa vụ của tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp theo quy định, cụ thể:

a) Yêu cầu người có tài sản bán đấu giá cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin, giấy tờ có liên quan đến tài sản bán đấu giá.

b) Yêu cầu người mua được tài sản bán đấu giá thanh toán tiền mua tài sản bán đấu giá và thực hiện các nghĩa vụ khác được xác định trong hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá.

c) Yêu cầu người có tài sản bán đấu giá thanh toán phí, chi phí bán đấu giá tài sản và thực hiện các nghĩa vụ khác được xác định trong hợp đồng bán đấu giá tài sản.

d) Thực hiện việc bán đấu giá tài sản theo nguyên tắc và trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 và chịu trách nhiệm về kết quả bán đấu giá tài sản.

e) Ban hành nội quy bán đấu giá tài sản phù hợp với quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 và các văn bản pháp luật có liên quan


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1295366
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận 

Bản quyền thuộc Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận.

Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 0252) 3822.889 Fax :(84 - 0252) 3821.697

Thiết kế và phát triển bởi Unitech