Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành trung ương Đảng

Tin tức chung

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành trung ương Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 110-KH/ĐUK, ngày 21/11/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các nội dung của Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, ngày 04/12/2018, Chi bộ Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 93-KH/CB về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII).

         Vừa qua, ngày 13/12/2018 Chi bộ Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 (khóa XII) đến tất cả Đảng viên, quần chúng Sở Tư pháp (trừ những đồng chí đã tham gia học lớp do Tỉnh ủy và Đảng ủy tổ chức) do ông Hồ Ngọc Được – Giám đốc Sở Tư pháp, Bí thư Chi bộ Sở Tư pháp – Báo cáo viên Tỉnh ủy trình bày.
         Theo đó, Hội nghị đã quán triệt 03 nội dung:
         Một là Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp  hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng;
        Hai là Kết luận số 37-KL/TW, ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019;
      Ba là Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

      Hội nghị đã giúp đảng viên, quần chúng nắm vững, hiểu rõ các nội dung của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII để thực hiện và tham gia giám sát việc thực hiện của đản viên theo quy định. 


         Trên cơ sở nội dung Kế hoạch và Hội nghị, Bí thư Chi bộ Sở Tư pháp đã yêu cầu tất cả đảng viên, quần chúng tham gia học tập các nội dung của Hội nghị Trung ương  8, khóa XII đều phải viết bài thu hoạch cá nhân (Nội dung tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về những nội dung, quan điểm, mục tiêu; một số chủ trương lớn và khâu đột phá; các giải pháp chủ yếu trong các nội dung của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan và cá nhân; đề xuất, kiến nghị các biện pháp thực hiện ở cơ quan và trách nhiệm cụ thể của cơ quan, cá nhân).

Thanh Tường


Các bài viết khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1239486
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 062) 3822.889 Fax :(84 - 062) 3821.697

Thiết kế và phát triển bởi Unitech