Tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013

Tin tức chung

Tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013

Sau khi Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 và Nghị định số 15/2014/NĐ-CP, ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở có hiệu lực thi hành thì công tác hòa giải ở cơ sở tại các địa phương trên địa bàn tỉnh đã được củng cố, hoạt động có hiệu quả. Sở Tư pháp đã tham mưu HĐND tỉnh và UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo lĩnh vực này và phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân và Ban Dân vận… ban hành các chương trình, kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện. Trên cơ sở chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, các tổ chức thành viên đã quán triệt và tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 tại địa phương sâu kỷ, đạt hiệu quả và qua đó góp phần giữ gìn tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư, phát huy quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân tại cộng đồng, tạo nên sự đồng thuận, ổn định trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế ở địa phương phát triển và nâng cao ý thức pháp luật của người dân.

Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Hòa giải ở cơ sở và tập huấn kỷ năng, nghiệp vụ hòa giải cho đội ngủ Hòa giải viên được tiến hành thường xuyên hàng năm. Hình thức tuyên truyền, phổ biến Luật Hòa giải ở cơ sở qua câu chuyện truyền thanh, tổ chức các Hội thi tuyền truyền viên giỏi, hòa giải viên giỏi, sân khấu hóa… Bên cạnh đó, Sở Tư pháp biên soạn nhiều tài liệu như: Sổ tay, tờ rơi, tờ gấp, bản tin tư pháp thuộc các lĩnh vực cần thiết phải tuyên truyền, phổ biến đến cơ sở và những nội dung mà nhân dân quan tâm. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên phương tiện thông tin đại chúng, thực hiện các chương trình phỏng vấn, trao đổi, tọa đàm có nội dung về nghiệp vụ, kỹ năng hoà giải, xây dựng các Tiểu phẩm có nội dung liên quan đến những tình huống vướng mắc, diển ra trong cộng đồng dân cư… Năm 2014, Sở Tư pháp đã phát động và tổ chức thành công Hội thi Hoà giải viên giỏi tỉnh Bình Thuận và tham gia Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III do Bộ Tư pháp tổ chức. Từ năm 2014 đến nay thì số lượng cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ về công tác hòa giải ở cơ sở được tuyên truyền phổ biến là 1.500 người và hơn 4.000 lượt Hòa giải viên.
Qua 05 năm triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phối hợp với Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tổ chức 27 lớp phổ biến giáo dục, pháp luật với 2.325 lượt người là cán bộ Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cơ sở tham dự; tuyên truyền hơn 2.365 cuộc với 485.884 lượt người; giải thích, trả lời và tư vấn về pháp luật cho hơn 126.840 công dân tại cụm dân cư, hộ gia đình…; chuyển tải cho 15.432 lượt người mượn sách pháp luật để tìm hiểu; tổ chức các đợt tập huấn hỗ trợ về kiến thức pháp luật cũng như nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền và phổ biến pháp luật cho 78 Câu lạc bộ pháp luật, 372 Nhóm nòng cốt. Bên cạnh đó, đã tổ chức 05 lớp tập huấn về kiến thức pháp luật và kỷ năng hòa giải cơ sở cho hơn 762 cán bộ là thành viên tổ Hòa giải, Ban Công tác mặt trận tổ quốc thôn, khu phố trong tỉnh.
Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tăng cường hướng dẫn, triển khai các hoạt động liên quan đến công tác hòa giải ở cơ sở; lồng ghép với các phong trào thi đua, cuộc vận động, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của khu dân cư; nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ hòa giải ở cơ sở... Thông qua việc giao nhiệm vụ trọng tâm hàng năm. Kết quả từ năm 2009 đến năm 2018, Mặt trận, đoàn thể các cấp trong tỉnh đã tham gia hòa giải thành 15.365/18.468 vụ việc, đạt tỷ lệ 83,20%. Ngoài ra, thông qua việc triển khai chương trình phối hợp với các cơ quan, đơn vị hàng năm đã lồng ghép gắn kết một số nội dung cụ thể liên quan đến công tác hòa giải ở cơ sở; đồng thời, tổ chức các hoạt động dân vận ở cơ sở để tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật, quy định của Đảng và Nhà nước; nắm bắt tình hình, khó khăn, vướng mắc, bức xúc của nhân dân để phản ánh, tham mưu giải quyết kịp thời.
Hội Liên hiệp phụ nữ đã tổ chức tập huấn trực tiếp 238 lớp/13.144 hòa giải viên, tuyên truyền viên pháp luật, hội viên, phụ nữ với các nội dung: Nâng cao nhận thức chuyển đổi hành vi trong phòng, chống mua bán người; truyền thông pháp luật về phòng, chống mua bán người và Luật trẻ em; truyền thông Luật An toàn thực phẩm; kỹ năng công tác tuyên truyền phòng, chống mại dâm; truyền thông phòng, chống ma túy; An toàn giao thông đường bộ và đường sắt và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em; truyền thông kỹ năng ứng phó thách thức chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên; truyền thông nâng cao kỹ năng tuyên truyền vận động bảo vệ môi trường… Phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh, huyện tổ chức tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho hội viên, phụ nữ được 193 cuộc có 9.233 chị tham gia ở 10 huyện, thị xã, thành phố. Các cấp Hội cơ sở phối hợp với các ngành liên quan tổ chức 92 lớp có 6.554 tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên, cán bộ chi, tổ Hội tham dự tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng cho tuyên truyền viên pháp luật, hội viên phụ nữ về Luật Hôn nhân gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Bình đẳng giới, tuyên truyền phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống suy dinh dưỡng, xây dựng gia đình hạnh phúc, ngăn chặn nạn tảo hôn và tình trạng sinh con thứ 3 trở lên, truyền thông về di cư an toàn và phòng ngừa di cư trái phép.
Nhìn chung, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các Cấp ủy đảng, chính quyền địa phương  và sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp ngành, đoàn thể, công tác hòa giải ở cơ sở đã có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả. Tổ hòa giải ở cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn về cơ cấu tổ chức; chất lượng, hiệu quả hoạt động ngày càng được nâng cao. Nhiều vụ việc vi phạm pháp luật, các tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng dân cư được Tổ hòa giải ở cơ sở thụ lý, tư vấn, giải thích kịp thời, vì vậy hạn chế rất nhiều vụ việc khiếu nại vượt cấp, giảm tải công tác giải quyết của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Công tác hòa giải ở cơ sở ngày càng nhận được sự tin tưởng cao của người dân, kết quả hòa giải đều đạt được sự đồng thuận cao từ cộng đồng dân cư, thể hiện qua việc tỷ lệ các vụ việc hòa giải thành luôn chiếm tỷ lệ cao trong tổng số các vụ việc nhận hòa giải. Người dân tại địa bàn dân cư khi có xích mích, mâu thuẫn, tranh chấp đều tìm đến Tổ hòa giải nhờ giải quyết, như vậy có thể thấy hiệu quả đáng mừng từ hoạt động hòa giải ở cơ sở đã tạo ra sức lan tỏa lớn trong cộng đồng dân cư. Trên cơ sở Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg, ngày 08/5/2018 củaThủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước thì hầu hết địa phương đều xây dựng hương ước, quy ước trong thôn, làng, bản dựa vào phong tục, tập quán, truyền thống đạo đức của người dân nơi sinh sống và khi có tranh chấp, xích mích xảy ra, Tổ hòa giải căn cứ vào hương ước, quy ước đã ban hành để giải quyết và hàng năm đều xây dựng lại hương ước, quy ước đó dựa trên sự thay đổi tình hình thực tế ở địa phương. Bên cạnh đó, công tác hòa giải ở cơ sở còn góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến với nhân dân tại cơ sở qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và chấp hành đúng các quy định của pháp luật trong nhân dân.


 Hải Lam Tường


Các bài viết khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1270633
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận 

Bản quyền thuộc Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận.

Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 0252) 3822.889 Fax :(84 - 0252) 3821.697

Thiết kế và phát triển bởi Unitech