Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018

Tin tức chung

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018

Trên cơ sở tổng kết thực tiễn công tác giải quyết tố cáo, công tác triển khai thi hành Luật Tố cáo năm 2011 trong thời gian qua, kế thừa những nội dung còn phù hợp, bổ sung những nội dung mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay, ngày 12/6/2018, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Tố cáo năm 2018. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Nhằm triển khai kịp thời, nghiêm túc, đồng bộ, thống nhất, có hiệu quả Luật Tố cáo năm 2018, nâng cao về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật tố cáo của cán bộ, công chức và nhân dân, góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật tố cáo, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ngày 08/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 4785/KH-UBND về tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, giao Sở Tư pháp thực hiện một số nhiệm vụ sau:
Tổ chức tập huấn chuyên sâu Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố. Tổ chức biên soạn, phát hành các tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về tố cáo và hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến đến cơ sở và các tầng lớp nhân dân. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tố cáo trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh; Biên soạn, cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật về tố cáo phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực, phát huy ưu thế của công nghệ thông tin trong chia sẻ, hỗ trợ, đăng tài tài liệu tạo thuận lợi cho nhân dân tiếp cận, khai thác và sử dụng.
Ngoài ra, Kế hoạch nêu rõ giao Thanh tra Tỉnh tổ chức giới thiệu nhanh Luật Tố cáo năm 2018, nhất là những quy định mới cho đối tượng là Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo và công chức, viên chức được phân công tiếp công dân, xử lý đơn thư, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, đơn vị cấp huyện; lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; công chức được phân công tiếp công dân, xử lý đơn thư, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo; công chức Tư pháp, Địa chính, Trưởng và Phó Trưởng Ban Thanh tra nhân dân. Tổ chức tập huấn chuyên sâu pháp luật về tố cáo cho cán bộ, công chức, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo sau khi có Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Tố cáo. 
Việc tổ chức triển khai thi hành Luật Tố cáo phải được thực hiện nghiêm túc, thống nhất, đầy đủ, đông bộ trên toàn tỉnh. Gắn với triển khai thi hành Luật Tố cáo với việc triển khai các văn bản pháp luật có liên quan. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức triển khai thi hành có hiệu quả, chất lượng Luật Tố cáo năm 2018.

Thái ThiệnCác bài viết khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1239549
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 062) 3822.889 Fax :(84 - 062) 3821.697

Thiết kế và phát triển bởi Unitech