Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành Pháp luật

Các phòng chức năng

Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành Pháp luật

Trưởng phòng: Bà Huỳnh Thị Thu Hà

Điện thoại cơ quan: 0252.2210718

Điện thoại di động: 0918.553.266

Email: haht@stp.binhthuan.gov.vn


Phó Trưởng phòng: Ông Lê Chấn

Điện thoại di động: 0906657489

Email: chanl@stp.binhthuan.gov.vn


Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ sau:
1. Về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật:
a) Giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tự kiểm tra văn bản do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành;
b) Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện; hướng dẫn cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) theo quy định của pháp luật;
c) Kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định của pháp luật.
d) Quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật cho đội ngũ pháp chế ngành, cộng tác viên kiểm tra văn bản. 
2. Về theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật:
a) Theo dõi chung tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương nhằm phát hiện việc áp dụng pháp luật ở những cơ quan, tổ chức có những sai sót để tham mưu UBND tỉnh và Bộ Tư pháp chỉ đạo kịp thời.
b) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý đối với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện;
c) Tổng hợp, báo cáo tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương và kiến nghị các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thi hành văn bản quy phạm pháp luật với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp.
3. Về công tác xử lý vi phạm hành chính:
a) Phổ biến, giáo dục pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;
b) Quản lý, cung cấp thông tin về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Pháp luật.
c) Tổng hợp, xây dựng báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn gửi Bộ Tư pháp theo quy định của Pháp luật.
4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Sở.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1220095
 
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu - Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 062) 3822.889 Fax :(84 - 062) 3821.697

Thiết kế và phát triển bởi Unitech