Văn phòng Sở

Các phòng chức năng

Văn phòng Sở

Chánh Văn phòng: Ông Bùi Danh Dũng

Chánh Văn phòng: Ông Bùi Danh Dũng

Điện thoại cơ quan: 0252.3822889
Điện thoại di động: 0907659337
Email: dungbd@stp.binhthuan.gov.vn 


Phó Chánh Văn phòng: Bà Châu Thị Vân

Điện thoại cơ quan: 0252.3833251

Điện thoại di động: 0908939009
Email: vanct@stp.binhthuan.gov.vn 


Văn phòng Sở tham mưu, giúp Giám đốc Sở Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ thông tin trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp;

2. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác các tổ chức, các Phòng chuyên môn nghiệp vụ và Đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp; quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh;

3. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp hoặc uỷ quyền của UBND tỉnh;

4. Thực hiện công tác thông tin, thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao với UBND tỉnh và Bộ Tư pháp;

5. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp theo quy định của pháp luật;

6. Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp;

7. Phối hợp với các Phòng, Đơn vị thuộc Sở tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và kiểm tra công tác Tư pháp;

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1295476
 
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu - Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận 

Bản quyền thuộc Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận.

Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 0252) 3822.889 Fax :(84 - 0252) 3821.697

Thiết kế và phát triển bởi Unitech