Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Các phòng chức năng

Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Trưởng phòng: Bà Huỳnh Thị Hồng Lĩnh

Điện thoại cơ quan: 0252.3828832

Điện thoại di động: 0983610761

Email: linhhth@stp.binhthuan.gov.vn

Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, giúp Lãnh đạo Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, điều chỉnh chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh;
2. Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính lập dự thảo Dự kiến chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh để Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật;
3. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các Quyết định, Chỉ thị về quản lý công tác tư pháp ở địa phương theo quy định của pháp luật và phân cấp của Chính phủ;
4. Tham gia soạn thảo các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì soạn thảo theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh;
5. Thẩm định và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về nội dung thẩm định các dự thảo văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật;
6. Tổ chức thực hiện việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp;
7. Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ đối với công tác pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và doanh nghiệp nhà nước của địa phương;
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạp Sở Tư pháp phân công.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1220105
 
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu - Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 062) 3822.889 Fax :(84 - 062) 3821.697

Thiết kế và phát triển bởi Unitech